Školský poriadok

Školský poriadok sa vydáva v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a vyhláškou č. 320/2008 Z. z. o základnej škole po prerokovaní v pedagogickej rade a s orgánmi školskej samosprávy.

Zverejní sa na verejne prístupnom mieste v škole a budú ním oboznámení žiaci a ich zákonní zástupcovia.

Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o:

  1. výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov medzi žiakmi a vzťahov s pedagogickými zamestnancami aďalšími zamestnancami školy;
  2. prevádzke a vnútornom režime školy;
  3. podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím;
  4. podmienkach zaobchádzania s majetkom.

Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktorými sa riadi každý žiak. Žiak sa v škole správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva, dbá na pokyny pedagogických zamestnancov.

Podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie a dodržiava školský poriadok. Žiak sa tak správa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin, aby neporušoval zásady spolunažívania, mravné normy spoločnosti, robil česť sebe aj škole.

Každá spoločnosť sa riadi určitými pravidlami. To platí aj pre našu školu. Aby ste boli oboznámení, ako sa máte správať v triede, v školskom klube detí, v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, predkladáme vám školský poriadok.

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil svoje zdravie i zdravie svojich spolužiakov, aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jehospolužiakom nerušene sa vzdelávať.

Žiaci našej školy majú nielen povinnosti, ale aj svoje práva, ktoré vychádzajú zo všeobecnej deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú školského života.

 


Prílohy

Súbor/Príloha Typ Veľkosť
Školský poriadok PDF 498,96 kB
Smernica - šikana PDF 226,39 kB
 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104