ŠKD

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Ranný školský klub

Prevádzka:

 •  od 6,30 – 7,30 hod., dieťa prichádza
 •  do budovy školy do 7,10 hod.- vchod 1. stupňa

Prevádzka klubu: do 16,30 hod.

Dieťa odchádza zo školského klubu na základe zápisného lístka, v doprovode rodičov, súrodencov. Zmenu je potrebné nahlásiť písomne p.vychovávateľke.                                                                                            

Vychovávateľka nesmie uvoľniť dieťa zo šk. klubu na základe telefonického dohovoru!!

Rodič si dieťa odhlasuje zo stravovania v šk. jedálni sám !

Písanie domácich úloh- stanovený čas od 15,00 -15,45hod.

 • 1. roč: - písanie precvičujeme do cvičných zošitov, načisto  píšu deti doma 
                  - Matematiku píšeme v klube po dohovore s rodičmi, tr. učiteľkou
                  - deti čítajú doma s rodičmi
 • staršie ročníky – písomná príprava podľa zadania( ak dieťa nestihne napísať úlohy v ŠKD – dopisuje doma!)
 • V piatok domáce úlohy nepíšeme !
 • Rodič je povinný dieťaťu skontrolovať domáce úlohy!

Poplatok za klub sa platí  12 €  na mesiac. Uhrádza sa do 15. dňa príslušného mesiaca na účet.

Údaje:
Príjmový účet: 7525085002/5600
IBAN: SK27 5600 0000 0075 2508 5002
Poznámka: Meno a priezvisko dieťaťa
Variabilný symbol: mesiac a rok platby, napr. 92021
Prosím dodržať termín!

Platbu je možné uhradiť aj poštovou poukážkou.

 

Režim školského klubu

1. od 11:35 (12:30)hod. – do 14:00 hod. – odpočinková a relaxačná činnosť – deti v tomto čase obedujú, relaxujú po výchovno-vyučovacom procese.

Aktivity: čítanie rozprávok, kreslenie, voľné hry s hračkami a stavebnicami, počúvanie CD, sledovanie DVD,...

V rámci tejto činnosti sa realizujú aj tematické oblasti výchovy:

 • spoločensko-vedná
 • prírodovedno-environmentálna
 • telesná, športová, zdravotná
 • eteticko-výchovná
 • pracovno-technická
 • vzdelávacia

V jednotlivých tematických oblastiach sa realizujú činnosti na rozvíjanie záujmov detí, podporu ich talentov, schopností a zručností. Rozširujú ich vedomosti a zručnosti, pripravujú ich na zvládnutie rôznych situácií a praktické činnosti.

2. od 14:00 hod. – do 15:00 hod. – rekreačná činnosť - pobyt detí vonku – školský dvor, átrium školy, vychádzky, pobyt v telocvični.

Aktivity: loptové hry, súťaže, preteky, rôzne druhy pohybových hier.

3. od 15:00 hod. – do 15:45 hod. – príprava na vyučovanie – písanie domácich úloh podľa pokynov vyučujúcich – matematika, slovenský jazyk a literatúra, didaktické hry.

4. od 15:45 hod. – do 16:30 hod. – odpočinková a relaxačná činnosť  – hry, kreslenie, voľný výber činnosti

CELOKLUBOVÉ PODUJATIA ŠK.ROK 2023/2024

Obdobie Aktivita
Jeseň

1. „Z rozprávky do rozprávky“ - kreslenie rozprávkových bytosti na chodník.
2. „Príroda ako liečiteľka – možnosti využitia darov prírody.
3. Svetový deň pošty – vymysli vlastnú poštovú známku.
4. Gaštanko – jesenné dekorácie.
5. Halloween –strigônske dni.
6. Svetový deň sporenia  „Sporko“ – finančná gramotnosť.
7. Bezpečne do školy a zo školy. Dopravná výchova – zhotovenie značiek, riešenie dopravných situácii.
8. Svetový deň pozdravov – zhotovenie pozdravu pre priateľa.

Zima

1. „Mikulášske bláznenie“ – mikulášske popoludnie v oddelení. 
2. „Rozprávkový čas Vianoc“ – výroba vianočných ozdôb a pozdravov.
3. Vianočné ozdoby z odp. materiálu- stromček pri radnici.
4. Dopravné prostriedky teraz a v minulosti – osvojiť si zásady bezpečného správania.
5.Škraboškovo - výroba masiek, karnevalových dekorácii.
6. Super star“ – hľadanie speváckych talentov.
7. „Valentínka z lásky“- potešme toho na kom nám záleží.

Jar

1. „Čítam, čítaš, čítame“ – literárny maratón.      
2. „Jarná krása v prírode“ – prvý jarný kvet.
3. Ja som žiačik zo Spiša – prehliadka ľudovej tvorby.
4. Svetový deň vody – dôležitosť a význam vody pre našu planétu Zem.
5. „Pyramída zdravej výživy“.        
6.   Tvorivé dielne – tvoríme z netradičných materiálov, Veľkonočné tvorenie.   
7. „Mamičke z lásky“ - Medzinárodný deň matiek.

Leto

1. Detský jarmok, zábavné a súťaživé popoludnie( finančná gramotnosť).
2. Športová olympiáda- športová výchova, zdravý životný štýl
3. Výroba mandaly z prírodnín.
4. Deň otcov – príprava darčekov.

 

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104