ŠKD

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Ranný školský klub

Prevádzka:

 •  od 6,30 – 7,30 hod., dieťa prichádza
 •  do budovy školy do 7,10 hod.- vchod 1. stupňa

Náplň činnosti:

 • Samoobslužné činnosti – voľné kreslenie, rozhovory s priateľmi, spoločenské a skupinové hry ( pexeso, dobble), ind. čítanie, omaľovánky, kocky, stavebnice.
 • Deti majú možnosť sa v klube naraňajkovať (ak to nestihli doma).
 • V rannom školskom klube sa nevykonávajú tematické oblasti výchovy.

Prevádzka klubu: do 16,30 hod.

Dieťa odchádza zo školského klubu na základe zápisného lístka, v doprovode rodičov, súrodencov. Zmenu je potrebné nahlásiť písomne p.vychovávateľke.                                                                                            

Vychovávateľka nesmie uvoľniť dieťa zo šk. klubu na základe telefonického dohovoru!!

Rodič si dieťa odhlasuje zo stravovania v šk. jedálni sám !

Písanie domácich úloh- stanovený čas od 15,00 -15,45hod.

 • 1. roč: - písanie precvičujeme do cvičných zošitov, načisto  píšu deti doma 
                  - Matematiku píšeme v klube po dohovore s rodičmi, tr. učiteľkou
                  - deti čítajú doma s rodičmi
 • staršie ročníky – písomná príprava podľa zadania( ak dieťa nestihne napísať úlohy v ŠKD – dopisuje doma!)
 • V piatok domáce úlohy nepíšeme !
 • Rodič je povinný dieťaťu skontrolovať domáce úlohy!

Odchod detí zo ŠKD – po skončení vyučovania a odstravovaní    

 • v šk. jedálni - 13,00 a 14,00 hod. – deti vyprevádza pedagogický zamestnanec školy
 • ​​​​15,00 a 16,00 hod. - 1.a 2. roč. vchod 1. stupňa;   3.a 4. roč. vchod 2. stupňa

Prosíme rodičov o dochvíľnosť pri preberaní dieťaťa, pretože po 10 minútach sa škola znova zatvára. Vo výnimočných situáciách je možné zazvoniť pri dverách 2.stupňa školy.

 Poplatok za klub sa platí  8 €  na mesiac. Uhrádza sa do 15. dňa príslušného mesiaca na účet.

Údaje:
Príjmový účet: 7525085002/5600
IBAN: SK27 5600 0000 0075 2508 5002
Poznámka: Meno a priezvisko dieťaťa
Variabilný symbol: mesiac a rok platby, napr. 92021
Prosím dodržať termín!

Platbu je možné uhradiť aj poštovou poukážkou.

 

Režim školského klubu

1. od 11:35 (12:30)hod. – do 14:00 hod. – odpočinková a relaxačná činnosť – deti v tomto čase obedujú, relaxujú po výchovno-vyučovacom procese.

Aktivity: čítanie rozprávok, kreslenie, voľné hry s hračkami a stavebnicami, počúvanie CD, sledovanie DVD,...

V rámci tejto činnosti sa realizujú aj tematické oblasti výchovy:

 • spoločensko-vedná
 • prírodovedno-environmentálna
 • telesná, športová, zdravotná
 • eteticko-výchovná
 • pracovno-technická
 • vzdelávacia

V jednotlivých tematických oblastiach sa realizujú činnosti na rozvíjanie záujmov detí, podporu ich talentov, schopností a zručností. Rozširujú ich vedomosti a zručnosti, pripravujú ich na zvládnutie rôznych situácií a praktické činnosti.

2. od 14:00 hod. – do 15:00 hod. – rekreačná činnosť - pobyt detí vonku – školský dvor, átrium školy, vychádzky, pobyt v telocvični.

Aktivity: loptové hry, súťaže, preteky, rôzne druhy pohybových hier.

3. od 15:00 hod. – do 15:45 hod. – príprava na vyučovanie – písanie domácich úloh podľa pokynov vyučujúcich – matematika, slovenský jazyk a literatúra, didaktické hry.

4. od 15:45 hod. – do 16:30 hod. – odpočinková a relaxačná činnosť  – hry, kreslenie, voľný výber činnosti

CELOKLUBOVÉ PODUJATIA ŠK.ROK 2021/2022

Obdobie Aktivita
Jeseň

1. Všetci sme tu kamaráti  - šikana, vzťahy v kolektíve 
2. Halloween - zábavná  aktivita  
3.  Pasovačka prvákov  – uvítanie prvákov - školská akcia 
4.  Deň jablka
5. Pamiatka zosnulých –vychádzka ku kaplnke

Zima

1. Vianočné priania do domovov dôchodcov- kreatívne dielne 
2. Lucia a jej zvyky
3. Vianočná burza, trh
4. Pečenie a zdobenie medovníčkov
5. Karneval 
6. Valentínske prekvapenie

Jar

1. Pátranie po hádankách  – čitateľská gramotnosť, rozvoj jazykovej kultúry    
2. Chceme žiť na zdravej planéte  - environmentálna výchova   3. Deň matiek a rodiny v ŠKD
4. Svet očami vtákov

Leto

1. Euro deň - finančná gramotnosť
2. Športová olympiáda- športová výchova, zdravý životný štýl
3. Svet farieb – maľovanie na chodník

 

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104