Oznam vedúcej ŠJ

Dátum: 24.3.2023 Autor: ZŠ Lipová 13

Vážení rodičia,

ak máte záujem o dotáciu na stravu pre vaše dieťa, venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu.

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na stravu poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu a to na tlačive návratka = NÁVRATKA  (stiahnuť v PDF). 

Uvedenú návratku vás žiadame odovzdať triednej učiteľke alebo v kancelárii školskej jedálne; a to najneskôr v termíne do 31. 03. 2023.

V prípade, že sa Vaše dieťa v súčasnosti v školskej jedálni nestravuje, avšak od 01.05.2023 máte záujem o stravovanie, žiadame Vás, aby ste vyplnili návratku a tiež záväznú prihlášku na stravovanie v školskej jedálni = ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA (stiahnuť v  PDF).

Uvedené tlačivo k dotácii na stravu dostalo každé dieťa od svojho triedneho učiteľa, alebo si ho môžete vytlačiť doma z oznamu k dotáciam, ktorý bol zaslaný všetkým rodičom do Edupage. 

V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate, pričom je potrebné vedieť, že dotácia bude poskytnutá až po schválení Vašej žiadosti ÚPSVaR. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

Viera Magyarová
vedúca školskej jedálne

  

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104