Lipkoviny 2017/18 #3

Dátum: 1.5.2018

Milí čitatelia, už po druhýkrát sa vám prihovárame v tomto školskom roku a prinášame vám zaujímavé čítanie v podobe Lipkovín. Prežili sme v druhom polroku naozaj veľa krásnych dní a podujatí. Zúčastnili sme sa projektových dní a exkurzií, dokonca i jed-nej zahraničnej. Zmerali sme si nielen my, ale aj naši spoluţiaci, sily v rôznych súťa-ţiach a olympiádach. Spoznali sme nových kamarátov a zaujímavých ľudí a aj športovcov počas projektového dňa. Zatancovali a zaspievali sme si, na tvori-vých dielňach sme prejavili svoju kreativitu a tešili sme sa z našich úspechov. Aby sta aj vy, naši čitatelia boli bliţšie k nám, spracova-li sme naše záţitky do Lipkovín, ktoré práve otvárate.

Opäť pre vás prinášame v kaţdom čísle ţolíka, ktorého majiteľ má na ţolíku napísané meno a raz ho môţe darovať alebo uplatniť. Jeho platnosť končí v decem-bri 2018. Pri pouţití je potrebné odovzdať ho učiteľovi, ktorý na neho zapíše dátum pouţi-tia. Tým sa stáva neplatným.Veríme, ţe kaţdý z vás si nájde v Lipkovi-nách to svoje -teda to, čo ho zaujíma.Prajeme vám pohodové čítanie!

Vaša redakčná rada

 


Prílohy

Súbor/Príloha Typ Veľkosť
Lipkoviny 2017/18 3 PDF 5,52 MB
 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104