Školská jedáleň

Dátum: 2.9.2020

Stravné - Školský rok 2020/2021

Žiaci dostanú zápisný lístok s inštrukciami - ten je potrebné podpísaný vrátiť triednemu učiteľovi (ak má rodič záujem o stravovanie dieťaťa)

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci. / Šek vystavený na mesiac september 2020 má sumu za 2 mesiace 9,10/20 s odpočítaním preplatku pred prázdninami./

Formou:

  • trvalý príkaz
  • prevodom na účet
  • poštová poukážka

Pri zriadení trvalého príkazu, bude na konci školského roka vrátený preplatok na účet.

V prípade oneskorenej platby je potrebné preukázať sa výpisom o zaplatení  vedúcej ŠJ do 7,45 hod a tak bude poskytnutá strava v daný deň.

Preplatok za stravovanie bude odpočítaný stravníkovi pri platbe v nasledujúcom mesiaci.

Číslo účtu v tvare IBAN,  na ktorý bude vrátený preplatok na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení  stravovania alebo odchodu zo školy  uvedie zákonný zástupca dieťaťa:

Stravník   I. stupeň II. stupeň Dospelý
1 obed 0,38 € (I. st.) 0,46 € (II. st.) 2,66 € (Dosp.)
Pri trvalom príkaze mesačne 7,60 € (I. st.) 9,20 € (II. st.)  

Evidencia odberu stravy je na základe čipu  3,- €/ 1 ks. Kúpa čipu je prirátaná ku šeku. Záruka čipu 2 roky.

Objednávanie stravy

Stravník sa prihlasuje na stravu zápisným lístkom podpísaným rodičom, alebo zákonným zástupcom a zakúpením si čipu. Stravník sa môže nahlásiť na stravu aj pravidelne iba v určité dni. Počas prázdnin a voľných dní sú zo stravy automaticky odhlásení všetci stravníci. 

Odhlásiť sa zo stravy môžete týmto spôsobom najneskôr do 7,00 hod v daný deň:

  1. Cez stránku školy: www.zslipovasnv.sk (prihlásite sa tak, ako do IŽK) kliknete na KOMUNIKÁCIA – ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ  a kliknutím sa odhlásite z obeda. Z obeda sa dá vyhlásiť do 7. 00 hod. na daný deň (alebo ďalšie dni). Ten istý spôsob je aj pre prihlásenie sa na obed
  2. Telefonicky na telefónnom čísle 0911 424 847  (telefónne číslo 053/44 66 830 sa ruší!)
  3. Osobne v ŠJ (zvoniť pri dverách do kuchyne)

Odhlasovanie dieťaťa zo stravy pomocou lístka hodeného do schránky sa neakceptuje a ruší sa!

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa s účinnosťou od 1.9.2019) iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo:

  • I. stupeň = 1,58 €
  • II. stupeň = 1,66 €  

Komunikácia s vedúcou ŠJ : 
Telefonicky:  0911 424 847
E-mail:  s.teplanova@zslipovasnv.sk

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

​​​​​​​

 


Prílohy

Súbor/Príloha Typ Veľkosť
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov PDF 309,50 kB
Dodávka ovocia a zeleniny PDF 323,02 kB
Mlieko a mliečne výrobky PDF 293,58 kB
 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104