Školský špeciálny pedagóg

Dátum: 19.9.2022 Autor: ZŠ Lipová 13

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Lenka Škovranová

E-mail: l.skovranova@zslipovasnv.sk

Konzultačné hodiny:
V kabinete špeciálnej pedagogičky
Streda: 13:00 – 14:00

Konzultácie pre rodičov a žiakov je možné poskytnúť aj v iných, vopred dohodnutých termínoch – podľa potreby.

 

 

 

 

Hlavný cieľ špeciálnopedagogického poradenstva:
Poskytovanie poradenských služieb v otázkach špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov.

Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so ŠVVP (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspaxia, ADHD, NKS a i.) na bežnej škole. Vo výchovno-vzdelávacom procese poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické, korekčné, rehabilitačné a i. služby.                                                                   
Školský špeciálny pedagóg poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným odborným pracovníkom školy a rodičom žiaka. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami ako s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a odbornými lekármi.

Ak má vaše dieťa problémy s čítaním, písaním či počítaním a vy si s tým vôbec neviete dať rady, zbystrite pozornosť. Možno má poruchu učenia, o ktorej zatiaľ ani neviete. Čoraz viac počúvame o poruchách učenia ako sú: dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia. Špecifických porúch učenia je viacero druhov. Toto sú len tie najčastejšie sa vyskytujúce.

Dyslexia je biologicky podmienená porucha, ktorá sa prejavuje neschopnosťou čítať, alebo veľmi ťažkopádnym čítaním. Pri čítaní sa objavujú typické špecifické chyby. Dochádza tak k nesprávnemu čítaniu až komoleniu slov. Ťažkosti sa objavujú aj v reprodukcii čítaného textu. Dieťa si buď nepamätá čo čítalo, alebo reprodukcia je nesprávna, pretože sa veľmi sústredilo na výkon čítania.

Dysgrafia je porucha písania, ktorá postihuje grafickú stránku písaného prejavu. Dieťa si veľmi ťažko pamätá tvary písmen. Písmo je príliš veľké alebo malé, často nečitateľné. Dieťa často škrtá, prepisuje písmená a písomný prejav je neupravený a i.

Dyskalkúlia je to porucha matematických schopností, ktorá postihuje manipuláciu s číslami, číselné operácie, matematické predstavy a problémy v orientácii s číselným radom.

ADHD je porucha správania sa, ktorá sa prejavuje od útleho veku dieťaťa. ADHD označujeme klinický syndróm, pre ktorý je charakteristická narušená koncentrácia a pozornosť, porucha kontroly impulzov, kolísavé nálady i ťažkosti ako extrémny nepokoj či hyperaktivita.

 

 

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104